Selasa, 06 September 2011

Nyarita Dina Rapat : Rapat Program Gawe OSIS

Rian : Saderék sadayana, nu diulem katawisna parantos karempel. Ku margi kitu, mangga urang buka waé ieu rapat téh ku ngawitan ngaoskeun basmallah sasarengan. Bismillahirohmanirohim. Sadérék sadayana, sakumaha anu kaunggel dina serat uleman, rapat dina dinten ieu téh badé ngabadantenkeun perkawis program kegiatan osis periode 2007-2008. Salajengna mah, anu ieu rapat badé dipingpin langsung ku ketua osis. Ka sadérék résa, mangga dihaturanan.

Saudara semuanya yang diundang terlihat sudah berkumpul. Oleh karena itu mari kita buka saja rapat ini dengan memulai membacakan basmallah bersama-sama. Bismillahirohmanirohim. Saudara semuanya sebagaimana yang terdapat pada surat undangan, rapat hari ini akan membicarakan mengenai program kegiatan osis periode 2007-2008. Selanjutnya, rapat ini akan dipimpin langdsung oleh ketua osis

Resa : Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakaatuh. Hatur nuhun ka sadérék sekertaris osis salaku panata acara . teu hilap sim kuring ngahaturkeun nuhun ka sadérék nu tos kersa sumping nonohan pangulem sim kuring kanggo rapat dinten ieu. Leres pisan sakumaha anu dina bubuka tadi ku sadérék rian , yén rapat dina waktos ieu téh badé ngabadantenkeun program kagiatan osis. Urang ngabujeung enggalna wae, sim kuring bade langsung wae ngahaturanan unggal seksi kanggo ngadugikeun program kerjana. Urang kawitan waé ti seksi kasenian. Ka sadérék Riki dihaturanan.

Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara sekertaris osis sebagai penata acara tak lupa saya menyampaikan terima kasih ke pada saudara yang sudah sudi untuk datang memenuhi panggilan dari saya untuk hadit pada rapat ini. Benar sekali sebagaimana pada pembukaan tadi oleh saudara rian, bahwa rapat kali ini akan membicarakan program kegiatan osis. Kita ambil cepatnya saja. Saya akan langsung mempersilahkan kepada setiap seksi untuk menyampaikan program kerjanya. Kita mulai saja dari seksi kesenian, kepada saudara Riki dipersilahkan.

Riki : Hatur nuhun sadérék ketua. Simkuring sareng anggota seksi kasenian parantos ngararancang program kagiatan. Kahiji, ngayakeun latihan rutin saminggu sakali pikeun siswa anu minat diajar kasenian tradisional saperti latihan calung, réog, degung, tari klasik jeung jaipongan. Kadua, midangkeun acara kasenian tradisional dina unggal ahir semester. Anu mintonkeunana kelompok kasenian wawakil unggal kelas. Katilu, ngayakeun lomba kasenian antar kelas unggal ahir tahun perjalanan.

Terima kasih kepada saudara ketua. Saya dengan anggota seksi kesenian sudah merancang program kegiatan. Pertama, mengadakan latihan rutin seminggu sekali untuk siswa yang berminat berlajar kesenian tradisional seperti latihan calung, reog, degung, tari klasik dan jaipongan. Kedua menyajikan acara kesenian tradisional pada setiap akhir semester. Yang mempertunjukannya kelompok kesenian wakit dari setiap kelas. Ketiga, mengadakan lomba kesenian antar kelas setiap akhir tahun pelajaran.

Résa : Saé pisan. Perkawis alat-alat kesenian sareng nu ngalatihna kumaha?

Riki : Alat-alat kasenian mah nganggo nu tos aya di sakola waé, teu kedah mésér nu énggal. Saur pa Juardi mah, sakola urang ngagaduhan waditra calung, dogdog kanggo ngaréog, sareng waditra degung. Kanggo nu ngalatihna mah aya sukarélawan alumni sakola urang, nya éta kang Dédi sareng téh Dédah. Anjeunna saranggemeun , da kamari ku sim kuring tos ditepangan.

Alat-alat kesenian memakai yang sudah ada di sekolaj saja. Tak harus membeli yang baru. Kata Pak Juardi, sekolah kita memiliki alat music calung, dogdog untuk ngaréog, dan alat music degung. Untuk yang melatihnya ada sukarelawan alumni sekolah kita, yaitu Kang Dédi dan téh Dédah. Mereka bersedia, dan kemarin sudah saya temui.

Resa : Nuhun saé pisan programna. Sim kuring satuju pisan kana program kagiatan nu diajukeun ku seksi kasenian. Salajengna, mangga ka seksi olahraga kanggo ngaduikeun program kagiatanna. Ka sadérék Agnes dihaturanan.

Terima kasih programnya. Saya setuju sekali terhadap program kegiatan yang diajukan oleh seksi kesenian. Selanjutnya, silakan kepada seksi olehraga untuk menyampaikan program kegiatannya. Kepada saudara Agnes dipersilahkan.

Agnés : Hatur nuhun sadérék ketua. Séksi olahraga bade neraskeun program kagiatan anu tos biasa dilaksanakeun ku pangurus ti payun Kahiji, ngayakeun latihan rutin , nya eta latihan volley, basket, jeung futsal kanggo nyalurkeun minat katut bakat siswa dina widang olahraga. Kadua, ngalaksanakeun pertandingan olahraga antar kelas sabada ulangan ahir semester. Mung seksi olahraga ogé nganggap peryogi kanggo ngalaksanakeun pertandingan persahabatan, minimal dua kali dina sasemester. Sementawis sakitu rarancang kagiatan ti seksi olehraga mah.

Terima kasih saudara ketua. Seksi olahraga akan melanjutkan program kegiatan yang sudah biasa dilaksanakan oleh perngurus terdahulu. Pertama mengadakan latihan rutinm yaitu latihan volley, basket, dan futsal untuk menyalurkan minat beserta bakat siswa dalam bidang olah raga. Kedua melaksanakan pertandingan olehraga antar kelas setelah ulangan akhir semsester. Namun seksi olah raga juga menganggap perlu melaksanakan pertandingan persahabatan, minimal dua kali dalam sat semsester. Sementara itulah rancangan kegiatan dari seksi oleh raga.

Resa : Aduh, meuni saé tah program téh. Panuju pisan simkuring mah. Janten seksi olahraga mah intina téh bade neraskeun program nu tos biasa dilaksanakeun ku pangurus kapungkur. Janten tambihna aya program pertandingan olahraga persahabatan. Kinten-kinten oleh raga naon anu bade dipertandingkeunnana?

Aduh, bagus sekali program itu. Setuju sekali saya. Jadi seksi olahraga intinya akan melanjutkan program yang sudah biasa dilaksanakan oleh pengurus terdahulu. Jadi tambahannya pertandingan oleh raga persahabatan. Kira-kira olah raga apa lagi yang dipertandingkan?

Agnes : Kanggo jenis olahraga nu dipertandingkeunana mah gumantung kana hasil kasapakatan antara sakola urang sareng sakola sanes. Kanggo nu ngayakeun hubungan sareng sakola sanes mah wios ku simkuring wé dibantosan ku Humas jeung Publikasi.

Untuk jenis oleh raga yang dipertandingkan tergantung pada hasil kesepakatan antar anggota sekolah kita dengan sekolah yang lain. Untuk yang mengadakan hubungan dengan sekolah lain biar saya saja dibantu oleh humas dan publiksi.

Résa : Kumaha seksi humas, siap ngabantos kanggo pertandingan persahabatan?

Bagaimana seksi humas, siap membantu untuk pertandingan persahabatan?

Galih : Puguh wé kuring ngarojong pisan. Memang hubungan jeung publikasi bagian seksi humas.

Tentu saja saya sangat mendukung. Memang hubungan dan publikasi bagian dari seksi humas.

Résa : Tah, saé pisan usulan téh. Janten kanggo ngalancarkeun program pertandingan persahabatan mah peryogi koordinasi sareng seksi humas jeung publikasi. Salajengna seksi humas jeung publikasi anu ngayakeun hubungan sareng sakola sanés.

Nah, bagus sekali usulan itu. Jadi untuk melancarkan program pertandingan persahabatan perlu koordinasi dengan sekdi humas dan publikasi. Selanjutnya seksi human dan publikasi yang mengadakan hubungan dengan sekolah lain.

Galih : Mung sadérék ketua, urang ulah hilap, sateuacanna kedah nyuhunkeun widi ka kepala sekola upami dina hiji waktu urang nu jadi pribumi.

Namun saudara ketua, kita jangan lupa, sebelumnya harus meminta ijin kepada kepala sekolah jikalau pada suatu waktu kita yang menjadi tuan rumah.

Résa : Kantentan waé kuring satuju pisan kana éta saran. Jadi urang ulah hilap lapor jeung koordinasi jeung pihak sakola, sangkan kagiatan bisa lancer. Katingalna sadaya seksi tos ngadugikeun rarancang kagiatanana. Aya deui nu bade diusulkeun .

Tentu saja saya setuju sekali pada saran tersebut. Jadi kita jangan lupa lapor dan berkoordinasi dengan pihak sekolah agar kegiatan bisa lancer. Terlihat semua seksi sudah menyampaikan rancangan kegiatannya. Ada lagi yang ingin diusulkan?

Galih : Cekap, ké waé dina waktos anu sanés diusulkeun, upami aya nu dianggap penting mah. Kumaha pami kitu?

Cukup, nanti saja pada lain waktu diusulkannya, jikalau ada yang dianggap penting. Bagaimana jika begitu?

(Bareng Nyarita : Satuju)

Résa : Sadérék, rarancang kagiatan tos disaluyukeun ku urang sadayana. Atuh, ku margi waktos teu nyekapan. Upami teu aya nu bade nyarios deui mah, rapat urang tutup waé dugi ka dieu. Muggia program kagiatan urang, tiasa laksana kalawan lancer. Wassalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakaatuh.

Saudara semuanya rancangan kegiatan sudah disetujui oleh kita semua. Karena waktu sudah tidak mencukupi. Jikalau tidak ada yang mau berbicara lagi rapat kita tutup saja sampai dengan disini. Semoga program kegiatan kita bisa terlaksana dengan lancer. Wasalamualaikum warahmatulahi wabarakatuh.

sumber : http://diajarbasasunda.com/2010/10/09/nyarita-dina-rapat-rapat-program-gawe-osis/

0 komentar:

Poskan Komentar

 
© Copyright 2035 Dua Belas
Theme by Yusuf Fikri